Psychoterapia Bielsko

mmgr Alicja Kunicka - tel: 509 788 933
Bielsko-Biała, PLAC WOLNOŚCI 2, GABINET NR 4 II p.
mgr Paulina Siedlińska - tel. 663 794 772
Bielsko-Biała, 11 Listopada 25/4

Psychoterapia Bielsko

Psychoterapia Bielsko - Psychoterapia stanowi szeroki wachlarz narzędzi oraz technik, które bepośrednio leczą bądź też są pośrednio pomagające leczyć różnego rodzaju i w różnym stopniu nasilone problemy oraz schorzenia o podłożu psychologicznym. Istotnym faktem, którym charakteryzuje się psychoterapia (Bielsko), jest fakt, iż to właśnie głównie kontakt i relacje międzyludzkie są elementem łączącym wszystkie techniki terapeutyczne stosowane w psychoterapii. Jest to wyróżnik który w istotnym stopniu oddziela psychoterapię od terapii medycznych i kuracji stricte medycznych. Współczesna psychoterapia korzeniami sięga do bycia jedną z integralnych części pierwotnej psychoanalizy. W obecnych czasach psychoterapię zaadoptowano i rozwinięto poprzez rozbudowanie jej o mnogi wachlarz innych pokrewnych gałęzi psychologii. Dlatego więc psychoterapia sięga i korzysta na co dzień do takich gałęzi psychologii jaką jest psychologia poznawcza czy też postaci. Psychoterapia jako termin wprowadzony do potocznego słownictwa związanego bezpośrednio z medycyną została już bardzo dawno. Już w IX wieku naszej ery A.ALTABARI zasugerował włączenie psychoterapii do grona narzędzi i technik używanych w leczeniu zdrowia psychicznego ludzi. Albowiem zdrowie psychiczne jest równie ważne (jak nie ważniejsze) od zdrowia fizycznego, człowiek ten isotnie i znacząco docenił pomoc w postaci wsparcia psychicznego w odniesieniu do chorujących osób. Praktyki te w widoczny sposób przyczyniały się do długowafalowej poprawy stanu zdrowia osób, którymi się opiekował. Szeroko rozwinął on ten temat w świecie arabskim w publikacji medycznej którą była pierwsza tamtejsza encyklopedia medyczna. Autor jednak nie stosował wówczaś żadnego podziału, tak więc nie wyodrębnił samej psychoterapii indywidualnej od szeroko pojętej pomocy psychospołecznej dla szerokiego grona odbiorców.

Psychoterapia Bielsko - współczesne rozumienie. W dzisiejszych czasach z medycznego punktu widzenia uściślony został wyraźny podział, który rozdziela sama pomoc psychospołeczną od przeprowadzanej w indywidualnej formie psychoterapii. W obecnym postrzeganiu i rozumieniu te dwie różniące się w znacznym stopniu od siebie dwie dziedziny nauki. Psychoterapia służy jako narzędzie z wyboru stosowane głównie celem skutecznego leczenia wszelakich form zaburzeń psychicznych (leczenie nerwic, leczenie fobii oraz różnego typu zaburzeń lękowych). Psychoterapia pomaga również w walce z innymi formami dokuczliwych dla pacjenta istotnych problemów jakimi mogą być szeroko pojęte uzależnienia. Obecnie klasyfikowane zaburzenia lękowe jak też różne przejawy zaburzeń osobowościowych są dzisiaj skutecznie leczone za pomocą długoterminowej psychoterapii rozumianej w sensie stricte. W odróżnieniu od psychoterapii, pomoc psychospołeczna to szeroka i wieloaspektowa pomoc jednostkom czy grupom, gdzie natomiast nie występuje żadna choroba czy też zaburzenie którą można byłoby zdefiniować i zaklasyfikować jako schorzenie wystepujące na liście zaburzeń wydanej przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób ICD-10 czy też klasyfikację zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - DSM-IV. Pomoc psychospołeczna jest jednak szeroko potrzebna w przypadku osób indywidualnych bądź grup społecznych które wykazują potrzebę zastosowania wobec nich pomocy.

Psychoterapia Bielsko - cel oraz ukierunkowanie psychoterapii. Psychoterapia w obecnym czasie i w świetle oczekiwań pacjenta, ukierunkowana jest i ma na celu widocznie zmiany w czasie takich elementów charakteryzujących i związanych z leczoną osobą, jak pozytywne i korzystne dla niego zmiany zachowania oraz szeroko pojęty rozwój jego osobistych kompetencji emocjonalnych. Psychoterapia traktuje kompetencje emocjonalne człowieka (nazywane również inteligencją emocjonalną) jako indywidualną zdolność do rozpoznawania różnych (często zmiennych) stanów emocjonalnych swoich własnych, jak również zdolność do rozpoznawania ich także u osób, z którymi wchodzi w relację interpersonalne. Zrozumienie oraz zdolność do rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób pozwala na radzenie sobie z nimi co skutkuje zachowaniem zdrowia psychicznego i harmonii wewnętrznej. Psychoterapia rozróżnia kilka głównych modelowych form inteligencji emocjonalnej osoby ludzkiej. Pierwszą z nich jest model inteligencji emocjonalnej sformułowany przez Daniela Golemana, który opisuje ją jako szeroko pojętą umiejętność rozumienia siebie samego oraz rozpoznawanie własnych emocji, nazwania ich oraz późniejszego ich kontrolowania i kierowania w właściwy sposób. KOlejną cechą inteligencji emocjonalnego definiowanej przez w/w autora jest umiejętność dokonowania samomotywacji oraz empatii. Psychoterapia przywołuje kolejny model definicji inteligencji emocjonalnej, wysnutą przez dwóch autorów jakimi byli J.Mayer oraz p.Salovey. Wyżej wymienieni charakteryzowali ją jako składającą się z 4 istotnych obszarów jakimi jest zauważenie swoich emocji, wspieranie nimi samego procesu myślowego a także wtórne kierowanie nimi poprzez poznanie i nazwanie oraz zastosowanie narzędzi kontroli emocji. Ta wersja została jednak rozbudowana R.BarOna. On z kolei mówi aż o pięciu obszarach które tworzą inteligencję emocjonalną każdego z nas. W te ramy można zawrzeć inteligencję intra- oraz inter- personalną, stopień radzenia sobie z syndromami związanymi z pojawieniem się stresu a także zdolność danej jednostki do adoptowania się w różnych miejscach, środowiskach i grupach społecznych. BarOn dodatkowo dodał również piąty obszar, który jest utrzymujące sie poprzez dłuższy czas tak zwane zabarwienie emocjonalne różnych ludzkich przeżyć. Tą definicją można nazwać nastrój który psychoterapia wiąże z możliwym do zaobserwowanie przez środowisko zewnętrze zabarwieniem emocjonalnym jak też nastrój rozumiany jako subiektywnie oraz relatywnie doświadczany i odczuwany przez daną osobę. Psychoterapia ma również na celu podniesienie poziomu samokontroli oraz radzenia sobie ze stresem czy stanami lękowymi. Dodatkowo psychoterapia umożliwia podniesienie samooceny oraz poprawę zdolności do tworzenia relacji międzyludzkich czyli zawieranie nowych więzi interpersonalnych oraz współpracowanie i komunikowanie się z osobami w danym środowisku. Psychoterapia jest również skutecznym narzędziem które ułatwić może automotywację czyli poprawę osobistej motywacji do podjęcia różnego typu działań.